Potentiaalmetingen

Ruud-Concept-met-help-parkeerdek_U9A9122-2600px.jpg

Wapeningscorrosie detecteren vóórdat betonschade optreedt? Dan kan met de nieuwste generatie potentiaalmeters die wij tot onze beschikking hebben. Zelfs zonder het beton te beschadigen.

De meest voorkomende oorzaak van betonschades is absoluut roestende wapening. Beton wordt hierdoor afgedrukt, scheurt, of vertoont roodbruine vlekken. Vaak komt men pas in actie als een dergelijke schade wordt waargenomen. De wapening kan op dat moment echter al ernstig zijn aangetast en herstelmaatregelen zijn dan meestal kostbaar. Vooral corrosie door chloriden in het beton is verraderlijk. In dat geval manifesteert de corrosie zich in relatief kleine putjes in de wapening en is een belangrijk deel van de wapeningsdoorsnede soms al vergaan voordat het roestproduct zich aftekent aan het oppervlak en de beheerder wordt gealarmeerd.

Vóórdat roestende wapening aan het oppervlak tot uiting komt, is het corrosieproces in het beton al geruime tijd aan de gang. Met een potentiaalmeter kunnen we dit waarnemen. De kennis die wij hiermee verschaffen geeft ons de mogelijkheid om in te grijpen voordat betonschades ontstaan.

Corrosie van wapening is een elektrochemisch proces. Een wapeningstaaf heeft daarbij een anode en een kathode. Elektronen komen vrij ter plaatse van de anode. Hier treedt roestvorming op. De elektronen stromen vervolgens door het staal naar de kathode waar ze reageren met water en zuurstof. De vrijgekomen elektronen ter plaatse van de anode zorgen voor een negatieve lading van het wapeningstaal (ook wel ‘potentiaal’ genoemd). Het wapeningspotentiaal kan worden gemeten door het potentiaal te vergelijken met een stabiele meetcel. De meetcel wordt op het betonoppervlak boven de wapening geplaatst. De potentiaalmeter meet vervolgens het potentiaalverschil tussen de meetcel en de wapening. Locaties met negatieve potentialen of grote potentiaalverschillen kunnen duiden op de aanwezigheid van corrosie. De elektronen die vrijkomen ter plaatse van de anode verraden dus de ontwikkeling van corrosie zonder dat deze aan het oppervlak kan worden waargenomen.

 

Bron; Proceq

 

De metingen voeren wij uit met een staafelektrode of een wielelektrode. Met en staafelektrode kunnen kleinere oppervlaktes in kaart worden gebracht. Voor grotere oppervlaktes hebben wij een wielelektrode waarmee wij in korte tijd hele constructiedelen in kaart kunnen brengen.

Het werken met een potentiaalmeter en (nog belangrijker) het interpreteren van de meetwaarden vereist deskundigheid. De wapeningspotentiaal kan door verschillende factoren worden beïnvloed (bijvoorbeeld door vocht, elektrische weerstand, betondekking en temperatuur). Potentiaalmetingen voeren wij daarom bij voorkeur uit in combinatie met één of meerdere andere meettechnieken zodat een totaalbeeld ontstaat. Het steekproefsgewijs visueel verifiëren van waargenomen corrosieactiviteit is ook een goede gewoonte.


Toepassingen

  • Controleren van verdachte constructie-onderdelen op de aanwezigheid van niet zichtbare wapeningscorrosie. Bijvoorbeeld: vloeren van parkeergarages, kelders in zwembaden, galerijen, steunpunten ter plaatse van voegovergangen.
  • Nauwkeurig in beeld brengen van schadebeelden voor het optimaliseren van kostbare (preventieve of correctieve) maatregelen.

De meetresultaten verwerken wij met fraaie en overzichtelijke grafische weergaves in onze meetrapporten. Daarbij is in één oogopslag duidelijk waar corrosie zich ontwikkelt en waar het wapeningstaal nog goed is beschermd.

Ruud Meijer
Meer weten?

Neem contact op.